Informacje związane z epidemią COVID-19

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b 15-05-2020
Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c 15-05-2020
Harmonogram egzaminów i rekrutacji
Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkól podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN CKE i GIS
Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS MZ i MEN
Konsultacje w szkole – wytyczne GIS MZ i MEN
Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat


Fluoryzacja w szkole

W związku z COVID-19 ulegają zmianie zasady fluoryzacji w klasach I – VI. Rodzice zobowiązani są do zakupu szczoteczek jednorazowego użytku (6 szt. dla dziecka). Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fluoryzację proszeni są o złożenie pisemnej rezygnacji  u wychowawcy klasy lub higienistki szkolnej.

Pierwsza fluoryzacja odbędzie się 15.10.2020 r.

Aktualizacja wytycznych MEN, MZ i GIS

Zapraszam do zapoznania się z nowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz Informacją dotyczącą obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Wytyczne MEN, MZ i GIS
Informacja dotyczącą obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19 obowiązującymi w naszej szkole: WEWNĘTRRZNE PROCEDURY COV 19 2020

Bezpieczny powrót do szkół

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Bezpieczny powrót do szkół – prezentacja

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące szkole w okresie pandemii

Do wiadomości całej społeczności szkolnej podajemy PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 19  obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii

Dla wszystkich, którzy tęsknią za normalnością i szkołą też 🙂

Covid19 kiedyś w końcu minie … 🙂

Przywrócenie zajęć w klasach I-III informacja dla rodziców

SZANOWNI RODZICE!

Decyzją MEN o stopniowym powrocie do stacjonarnego funkcjonowania szkół od dnia 25.05.2020 r. przywrócona została możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych, dając jednocześnie dyrektorom możliwość wyboru, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uzależnione jest to od sytuacji w danej szkole.

W związku z powyższym informujemy, iż w naszej szkole zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy (nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne) i organizowane będą w godzinach od 7.45 do 13.00, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Każdy rodzic deklarujący przyjście dziecka do szkoły zobowiązany jest do zapoznania się z treścią REGULAMINU PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 oraz dostarczenia do sekretariatu wypełnionej deklaracji stanowiącej  załącznik nr 1 do regulaminu najpóźniej w przededniu wysłania dziecka do szkoły.

WAŻNE: Samo zgłoszenie dziecka nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem na zajęcia opiekuńcze. Dyrektor może odmówić przyjęcia większej liczby dzieci w przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i nałożonego na szkoły reżimu sanitarnego.

Na informację zwrotną (dotyczącą tego, czy zamierzacie Państwo posłać dziecko do szkoły) oczekujemy pod numerem telefonu: 17 283-77-08 w terminie do 21 maja br do godz. 13.00.

Regulamin wraz z załącznikiem do pobrania tutaj  Regulamin przyprowadzania i odbierania dzzieci – COVID19+załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – deklaracja

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Szanowni rodzice i uczniowie klas ósmych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi. https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Jak się zachować podczas egzaminu – INFOGRAFIKA dla ucznia:

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

Zapraszam do zapoznania się z informacją MEN dotyczącą stopniowego uruchamiania pracy szkół, placówek oświatowych, zajęć specjalistycznych i wybranych form kształcenia praktycznego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status