Bezpieczne korzystanie z bezprzewodowych urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne to przestrzeń w której znajduje się szczególny rodzaj energii. W środowisku powszechnie występują naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne. Oddziaływanie i zasięg PEM zależne są od rodzaju źródła, częstotliwości fali, charakterystyk promieniowania i mocy urządzeń nadawczych, jak również lokalizacji urządzeń. Poziom promieniowania elektromagnetycznego na danym obszarze zależy głównie od liczby i rodzaju występujących na nim sztucznych źródeł promieniowania. Główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych to:

  • stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE);
  • telefony komórkowe, smartfony, itp.;
  • bezprzewodowe telefony stacjonarne typu DECT;
  • urządzenia z włączoną bezprzewodową łącznością: Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Wi-Max;
  • bezprzewodowe mierniki zużycia energii elektrycznej, wody, gazu;
  • bezprzewodowa łączność profesjonalna TETRA;
  • radary: wojskowe, lotniskowych, meteorologicznych.

Skutki oddziaływania PEM na stan zdrowia człowieka oraz środowisko nie są jeszcze w pełni rozpoznane i są przedmiotem licznych dyskusji oraz badań naukowych.

Więcej o PEM:

Czym jest pole elektromagnetyczne?
Deklaracja z Nikozji dotycząca pól elektromagnetycznych (16 praktycznych zasad ochrony przed PEM)
Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne
Mapa stacji bazowych telefonii komórkowej (BTSearch)