Bezpieczne korzystanie z bezprzewodowych urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne to przestrzeń w której znajduje się szczególny rodzaj energii. W środowisku powszechnie występują naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne. Oddziaływanie i zasięg PEM zależne są od rodzaju źródła, częstotliwości fali, charakterystyk promieniowania i mocy urządzeń nadawczych, jak również lokalizacji urządzeń. Poziom promieniowania elektromagnetycznego na danym obszarze zależy głównie od liczby i rodzaju występujących na nim sztucznych źródeł promieniowania. Główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych to:

  • stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE);
  • telefony komórkowe, smartfony, itp.;
  • bezprzewodowe telefony stacjonarne typu DECT;
  • urządzenia z włączoną bezprzewodową łącznością: Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Wi-Max;
  • bezprzewodowe mierniki zużycia energii elektrycznej, wody, gazu;
  • bezprzewodowa łączność profesjonalna TETRA;
  • radary: wojskowe, lotniskowych, meteorologicznych.

Skutki oddziaływania PEM na stan zdrowia człowieka oraz środowisko nie są jeszcze w pełni rozpoznane i są przedmiotem licznych dyskusji oraz badań naukowych.

Więcej o PEM:

Czym jest pole elektromagnetyczne?
Deklaracja z Nikozji dotycząca pól elektromagnetycznych (16 praktycznych zasad ochrony przed PEM)
Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne
Mapa stacji bazowych telefonii komórkowej (BTSearch)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status