Pedagog specjalny

mgr Joanna Gotfryd

Godziny pracy:
Wtorek – (8:00-10:00)
Środa – (8:00-12:00)
Czwartek – (8:00-13:00)

Pedagog specjalny pomaga przede wszystkim uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazującymi potrzebę kształcenia specjalnego. Rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze ucznia, wspiera i interweniuje w sytuacjach trudnych, jest również takim dodatkowym wsparciem nauczycieli, pedagoga szkolnego, rodziców a także samego ucznia praktycznie w każdym obszarze jego funkcjonowania. Motywuje ucznia do podejmowania różnych wyzwań, ćwiczeń, zadań, do niwelowania swoich dysfunkcji i deficytów rozwojowych. Jednym z głównych zadań pedagoga specjalnego jest wspomaganie nauczycieli, którzy pracują z danym uczniem w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń i trudności szkolnych oraz w diagnozie możliwości i poszukiwaniu mocnych stron ucznia. Aktywizuje ucznia włączając go w aktywności szkolne, czy też udziela pomocy pedagogiczno-psychologicznej, służy radą, współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z poradniami, asystentami rodziny czy terapeutami. Dostosowuje metody i sposoby pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizyczne. Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz realizuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym dla dzieci i rodziców.

“Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci”
Maria Grzegorzewska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status