Pedagog

 

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.
A. Lewin „Korczak znany i nieznany”

 

mgr Renata Krakowska

Godziny pracy:
Poniedziałek – 8:00 – 12:30
Wtorek – 8:00 – 12:30
Środa – 8:00 – 12:30
Czwartek – 8:00 – 12:30
Piątek – 8:00 – 12:00

Pomoc oferowana uczniom
Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego gdy:
• nie radzą sobie z nauką i potrzebują pomocy z tym związanej,
• ktoś naruszy ich prawa,
• ktoś stosuje wobec nich przemoc,
• potrzebują pomocy i rady,
• czują się samotni,
• mają problemy z rówieśnikami,
• mają problemy w rozpoznawaniu i kontrolowaniu emocji, mają niskie poczucie własnej wartości,
• napotykają na problemy w środowisku szkolnym, rodzinnym,
• chcą poradzić się wybierając przyszły zawód, szkołę.

Pomoc oferowana rodzicom
Rodzice uczniów mogą oczekiwać od pedagoga szkolnego pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, dotyczących ich dziecka, związanych z:
• trudnościami w nauce, bądź niepowodzeniami szkolnymi – możliwość rozpoznawania przyczyn kłopotów w nauce, kierowanie do specjalistów, udzielanie wskazówek,
• pojawianiem się niepokojących spostrzeżeń związanych z procesem rozwoju
i wychowania, trudności w komunikowaniu się z dzieckiem,
• zaobserwowaniem nagłych, niepokojących zmian związanych z zachowaniem dziecka,
• funkcjonowaniem dziecka (zmiana zachowania dziecka, trudności wychowawcze, trudności w relacjach rówieśniczych, koleżeńskich,
• porady i wsparcie w ramach wyboru przez dziecko dalszej ścieżki edukacyjnej.
Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!!!
Niektóre z nich jedynie wymagają więcej czasu.
Zapraszam postaram się pomóc!

POZOSTAŁE ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w odpowiedzi na naszą rzeczywistość szkolną:
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status