Pedagog

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.
A. Lewin „Korczak znany i nieznany”

 

mgr Renata Krakowska

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK – 10:00 – 14:00
WTOREK – 10:00 – 12:45
ŚRODA – 10:00 – 12:45
CZWARTEK – 10:00 – 14:45
PIĄTEK – 10:00 – 11:45

Pełniąc funkcję pedagoga szkolnego realizuję zadania wynikające z Rozporządzenia MEN, a w szczególności są to:

1. Zadania opiekuńczo – wychowawcze.

 • Wczesna diagnoza uczniów sprawiających trudności dydaktyczno – wychowawcze, współpraca z wychowawcami klas, konsultacja z dyrekcją szkoły.
 • Analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zapoznanie nauczycieli z dokumentacją w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych.

2. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna.

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności – dydaktyczno- wychowawcze.
 • Rozwiązywanie konfliktów i napięć powstałych pomiędzy uczniami. Stosowanie metody mediacji w łagodzeniu sporów.
 • Doradztwo pedagogiczne.
 • Praca indywidualna z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

3. Formy pomocy udzielanej uczniom.

 • Rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów – wnioskowanie o zasiłki i zapomogi do różnych instytucji.
 • Doradztwo w zakresie badań specjalistycznych w przypadku występujących trudności uczniów.
 • Dostosowanie form i warunków na sprawdzianie po klasie szóstej i egzaminacyjnych w klasach trzecich gimnazjum.
 • Organizowanie pomocy w nauce, w tym pomocy koleżeńskiej.
 • Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problemami dzieci i ich rodzin.

4. Profilaktyka wychowawcza

 • Koordynowanie działań w zakresie realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.
 • Prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, których celem jest nabywanie przez uczniów umiejętności psychologicznych i społecznych, a dzięki temu lepsze radzenie sobie z problemami i umiejętne reagowanie na pojawiające się trudności.
 • Prowadzenie konsultacji dla rodziców.
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami dla uczniów i ich rodziców w celu zapobiegania takim zjawiskom jak; agresja, autoagresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia, zagrożenia płynące z Internetu itp.
 • Prowadzenie spotkań i rozmów z uczniami mającymi na celu poprawę zachowania, lepszego funkcjonowania w grupie społecznej.

5. Orientacja zawodowa.

 • Organizowanie spotkań i konsultacji indywidualnych dla uczniów klas III gimnazjum dotyczących trafnego wyboru zawodu.
 • Spotkania z przedstawicielami szkół średnich. Uczestnictwo w „Dniach Otwartych”.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Doradztwo zawodowe, przeprowadzanie diagnoz i testów związanych z wyborem zawodu.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 • Współdziałanie z ośrodkami i placówkami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie:
  – Gminym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  – Sądem Rodzinnym i Nieletnich,
  – Policją – specjalistami ds. nieletnich,
  – Kuratorami sądowymi,
  – Poradną Psychologiczno-Pedagogiczną,
  – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Własna praca społeczna na rzecz dzieci – pozyskiwanie sponsorów.
 • Organizowanie i koordynowanie akcji charytatywnych na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Drogi Uczniu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
– jesteś samotny i czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
– nie potrafisz porozumieć się z kolegami czy osobami dorosłymi,
– masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać,
– potrzebujesz pomocy,
chciałbyś z kimś porozmawiać,
– masz trudności z nauką,
– masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.Szanowny Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
– niepokoi Cię zachowanie dziecka,
– Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
– Chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole,
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
– Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
– Szukasz pomocy i wsparcia.