Rada Rodziców

W dniu 30.09.2019 r. przedstawiciele rad oddziałowych SP w Cmolasie i oddziałów przedszkolnych, na pierwszym spotkaniu organizacyjnym wybrali spośród zebranych ZARZĄD RADY RODZICÓW. W wyniku wyborów skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 (z podziałem na funkcje) przedstawia się następująco:

Przewodniczący(a) RR – p. Agnieszka Maciąg (5A)
Z-ca przewodniczącego – p. Robert Górecki (1B)
Skarbnik – p. Agnieszka Burek (3A)
Sekretarz – p. Tomasz Wilk (8B)

Komisja rewizyjna:
– p. Anna Tworz (4A)
– p. Joanna Wilczyńska (6B)
– p. Barbara Skrzypczak(7A)

Członkowie:
– p. Urszula Rozmus (0A)
– p. Marek Petejko (0B)
– p. Agnieszka Żur (1A)
– p. Dominik Margański (2A)
– p. Barbara Kopeć (3B)
– p. Anna Rzeszutek (4B)
– p. Barbara Pałys (5B)
– p. Teresa Zięba (6A)
– p. Sławomir Witas (7B)
– p. Jacek Suszek (8A)

Rada Rodziców ponadto ustaliła wysokość składki, która w roku szkolnym 2019/2020 będzie zbierana przez wyznaczone osoby z „trójek klasowych” w następującej kwocie:
– pierwsze dziecko 35 PLN
– drugie dziecko 30 PLN
– trzecie i kolejne zwolnione z opłaty (po uprzednim zgłoszeniu u wpłacającego!)

Zebrane składki zostaną przekazane SKARBNIKOWI, a następnie wpłacone na konto bankowe Rady Rodziców. Wydatkowanie funduszy odbywać się będzie zgodnie z opracowanym przez ZARZĄD i zatwierdzonym preliminarzem wydatków na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna działalności Rady Rodziców