Wpłaty za obiady w m-cu czerwiec 2019

W miesiącu czerwiec 2019r. cena miesięczna posiłków wynosi 27,60zł. słownie dwadzieścia siedem zł. sześćdziesiąt gr. (12 dni x 2,30 zł.). Wpłaty będą przyjmowane od 29.05.2019r. do 10.06.2019r. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych, po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w sekretariacie szkoły. Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka wydanego w sekretariacie szkoły, po uiszczeniu stosownej opłaty. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe: nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004