Pomagamy Ukrainie

W związ­ku z za­ist­nia­łą sy­tu­acją na Ukra­inie, or­ga­ni­zu­je­my zbiór­kę cha­ry­ta­tyw­ną ar­ty­ku­łów higie­nicz­nych oraz pro­duk­tów spo­żyw­czych.
Po­ni­żej po­da­je­my listę rzeczy pierw­szej po­trze­by:

 Dla dzieci:

– pam­per­sy,
– mokre chu­s­tecz­ki,
– syropy prze­ciw­bó­lo­we (typu Nu­ro­fen, Pa­ra­ce­ta­mol),
– syropy na kaszel,
– mydło w płynie,
– maści na od­pa­rze­nia dla dzieci,
– pasta do zębów (dla dzieci),
– szczo­tecz­ki do zębów,
– kaszki ryżowe itp.,
– zupki (w sło­icz­kach na nie­mow­ląt),
– mleko za­stęp­cze (mo­dy­fi­ko­wa­ne) dla nie­mow­ląt,
– ba­to­ni­ki/ cze­ko­la­da/ sło­dy­cze

Po­zo­sta­łe środki hi­gie­nicz­ne (osoby do­ro­słe):

– pasta do zębów,
– szczo­tecz­ki,
– pod­pa­ski,
– leki prze­ciw­bó­lo­we/ prze­ciw­za­pal­ne,
– szam­po­ny,
– mydło w płynie,
– dez­odo­ran­ty,
– go­lar­ki jed­no­ra­zo­we,
– szczot­ki do włosów,

W wyniku dzia­łań wo­jen­nych cier­pią nie tylko ludzie lecz także zwie­rzę­ta. Często spło­szo­ne od­gło­sa­mi strza­łów i bomb ucie­ka­ją zdez­o­rien­to­wa­ne lub po stra­cie opie­ku­na błą­ka­ją się szu­ka­jąc je­dze­nia. Zbie­ra­my:

– koce, le­go­wi­ska,
– smycze,
– obroże,
– karma sucha i mokra,
– miski na karmę lub wodę,
– ręcz­ni­ki,
– poduszki,
– transporterki dla kotów.
W/w artykuły dla zwierząt nie muszą być nowe.

Pro­duk­ty przy­no­si­my do wy­zna­czo­ne­go punktu (sala 116 na par­te­rze) i prze­ka­zu­je­my uczniom dy­żu­ru­ją­cym.

Prace nad zbiór­ką nad­zo­ru­je Prze­wod­ni­czą­ca Samorządu Uczniowskiego Jagoda Urban oraz na­uczy­cie­le opie­ku­no­wie Szkolnego Koła Caritas i Samorządu Uczniowskiego – p. Alicja Se­ra­fin, p. Ana­sta­zja Gan­carz oraz Pe­da­gog szkol­ny – p. Renata Kra­kow­ska

 

Zbiór­ka trwa do 18 marca.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status