Raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniach od 04.10.2016 do 14.10.2016 zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: p. Wanda Ostafin, p. Alina Szczepańska (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), przeprowadził w Publicznym Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie ewaluację zewnętrzną problemową w zakresie dwóch wymagań: “Kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne” oraz “Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
Badaniem objęto 130 uczniów (ankieta i wywiad grupowy) 19 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy) 112 rodziców (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego, partnerami szkoły, pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji oraz szkoły. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.
Zapraszamy do lektury raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej – znajdują się w nim najważniejsze, płynące z badań informacje o szkole. Wszystkie zawarte w tekście raportu tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań.

Raport z ewaluacji – efekty (PDF)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status