Igor z Cmolasu najlepszy z fizyki

 

23 li­sto­pa­da 2023 r. trzech uczniów z klas ósmych naszej szkoły wzięło udział w szkol­nym etapie Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Fizyki. Byli to Szymon Posłuszny z klasy 8B oraz Adrian Gola i Igor Żyła z klasy 8A.To bardzo trudny kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny przez Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Rze­szo­wie i wymaga od uczniów bardzo do­bre­go przy­go­to­wa­nia  w zakresie wiedzy ścisłej określonej wymaganiami konkursu.

Ucznio­wie na tym etapie mu­sie­li wy­ka­zać się zna­jo­mo­ścią pod­sta­wy pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szkoły pod­sta­wo­wej z fizyki. Mogli osiągnąć wysokie wyniki tylko poprzez systematyczną i ciężką pracę.

Wszyscy trzej uczniowie uzyskali zbliżoną liczbę punktów, jednak tylko Igor Żyła zakwalifikował się do etapu re­jo­no­we­go, który od­bę­dzie się 28 stycz­nia 2024 r.

Gra­tu­lu­je­my wszystkim odwagi a Igorowi ży­czy­my po­wo­dze­nia w ko­lej­nym etapie!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status