Opłaty za obiady – ważne!

Wpłaty na obiady przyjmowane będą WYŁĄCZNIE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ, przelewem na konto szkoły nr: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004  W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Wpłaty gotówkowe w sekretariacie przyjmowane będą tylko w wyjątkowych przypadkach.

Wpłat należy dokonywać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co umożliwi szkole odnotowanie wpłaty i wydanie bloczka obiadowego. Termin wpłaty to ostatnie trzy dni robocze miesiąca poprzedzającego do 15 dnia kalendarzowego miesiąca bieżącego. Do wpłat dokonanych po wyznaczonym terminie będą doliczane ustawowe odsetki.

Obiady  wydawane będą wyłącznie po okazaniu imiennego bloczka, po uiszczeniu stosownej opłaty. Istnieje możliwość dokonania odliczenia za dni nieobecności dziecka w szkole, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tego faktu. Odliczenie będzie dokonane podczas wpłaty za następny miesiąc.

Informacje dotyczące wysokości opłaty za dany miesiąc, wydawania bloczków, zasad odliczeń za niewykorzystane posiłki itp. będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,stołówka szkolna.”

Jednostkowy koszt posiłku obiadowego (II danie) od dnia 01.09.2020 r. wynosi:

  • dla uczniów – 3,00 zł
  • dla nauczycieli – 3,00 zł + 4,00 zł = 7,00 zł
  • dla pozostałych pracowników szkoły – 3,00 zł + 4,00 zł = 7,00 zł +8% Vat

W miesiącu wrzesień 2020 r. opłata miesięczna za posiłek obiadowy wynosi 63,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy zł. tj. 21 dni x 3 zł.).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status