Stołówka

W miesiącu wrzesień 2018 r. cena posiłków wynosi 43,70 PLN – słownie: czterdzieści trzy zł. siedemdziesiąt gr. (19 dni x 2,30 PLN.). Wpłaty na obiady będą przyjmowane do 10 – tego każdego miesiąca. Po upływie w/w terminu wpłata będzie możliwa tylko w sytuacjach szczególnych po doliczeniu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.

Informujemy, iż z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 obowiązują zmienione zasady korzystania ze stołówki szkolnej. Po dokonaniu wpłaty każdy uczeń otrzymuje imienny – miesięczny bloczek żywieniowy upoważniający do wydania posiłku na dany miesiąc. W przypadku wpłaty drogą elektroniczną wpłacający otrzyma bloczek żywieniowy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły. Uczniowie posiadający dofinansowanie posiłków z GOPS-u zobowiązani są również do pobrania bloczku żywieniowego w sekretariacie szkoły.

Obiady będą wydawane WYŁĄCZNIE po okazaniu imiennego bloczka. Przypominamy o możliwości dokonania wpłaty bezpośrednio na konto bankowe – nr konta: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004